REGULAMIN

PORTALU INTERNETOWEGO KUPUJE.LIVE

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO KUPUJE.LIVE

[Definicje]

1) Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające prowadzenie sprzedaży produktów i usług przez Sprzedawców na rzecz ich Klientów, w formule sprzedaży on-line „na żywo”, jak również poprzez informacje na portalach społecznościowych (posty) oraz w Sklepie.
2) Aktualizacje – nowe wersje Aplikacji, udostępniane zarejestrowanym Sprzedawcom, posiadającym Konto na Portalu.
3) Cennik – szczegółowa lista wynagrodzenia Usługodawcy na poszczególne usługi, ceny podane w cenniku są cenami netto, od której naliczany zostanie podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów, stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.
4) Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Portalu, umożliwiający utworzenie Konta.
5) Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu Sprzedawcy.
7) Konto - konto Sprzedawcy na Portalu, umożliwiające korzystanie z Aplikacji.
8) Opłata abonamentowa – wynagrodzenie Usługodawcy, uiszczane z góry przez Sprzedawcę, za świadczenia na jego rzecz usługi przez Usługodawcę, przez okres 30 dni liczonych od dnia jego wykupienia, określone w Cenniku.
9) Portal – strona www umożliwiająca korzystanie z Aplikacji, zawierająca między innymi panel administracyjny, przeznaczony dla Sprzedawców.
10) Regulamin – niniejszy regulamin.
11) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, wykorzystujący Aplikację, za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż na rzecz Klientów.
3) Sprzedawca – przedsiębiorca zakładający Konto na Portalu, w celu prowadzenia własnego Sklepu, sprzedającego produkty lub usługi Klientom.
14) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu lub usługi zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
15) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
16) Usługodawca – Live Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000917018, REGON: 389705911, NIP: 7123422995, o kapitale zakładowym wynoszącym 9.000,00 zł.
17) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


§ 1 [Informacje ogólne]
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, zdefiniowanego w niniejszym Regulaminie, przez Sprzedawców, świadczących usługę sprzedaży produktów lub usług na rzecz swoich Klientów za pośrednictwem Sklepu.
2. Korzystając z Portalu, Sprzedawca akceptuje zasady Regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem kupuje.live/regulamin.html oraz Polityki Prywatności, dostępnej pod adresem kupuje.live/rodo.html .
3. Przedmiotem działalności Sprzedawcy jest udostępnianie Klientowi oferty Sprzedawcy oraz umożliwienie mu dokonania zakupu produktów lub usług, w formule on line na żywo, za pośrednictwem ogłoszeń na portalach społecznościowych jak również Sklepu, przy pomocy Aplikacji
4. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści.
5. Akceptacja przez Sprzedawcę postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Sprzedawcę oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
6. Korzystanie ze Sklepu wymaga akceptacji regulaminów obowiązujących u Sprzedawcy przez Klientów, dostępnych na stronie internetowej Sklepu lub innym miejscu, umożliwiającym jego akceptację przed dokonaniem zakupu, a Sprzedawca zapewnia, że regulaminy te są tworzone, udostępniane i zmieniane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie są sprzeczne z regulaminami dostawców usług zewnętrznych (np. regulaminem portalu Facebook).
7. Sprzedawca we własnych regulaminach zastrzeże, że jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym względem Klienta, a wszelkie roszczenia zgłaszane przez Klienta względem Usługodawcy będą zaspokajane przez Sprzedawcę.
8. Usługodawca za pośrednictwem Aplikacji zapewnia Sprzedawcy możliwość korzystania z usług kurierskich oraz operatorów płatności. W tym celu Usługodawca zawarł m.in. stosowne umowy z operatorem płatności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie tych podmiotów, jak również nie pośredniczy w transakcjach i nie jest stroną pomiędzy Klientem a tymi podmiotami.
9. Usługodawca oświadcza, że Usługa oferowana jest i świadczona w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, iż oprogramowanie wchodzące w skład Aplikacji jest zainstalowane i utrzymywane w całości w ramach infrastruktury Usługodawcy. Sprzedawca nie nabywa żadnych praw do oprogramowania wchodzącego w skład Aplikacji.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Sklepu Sprzedawcy, oraz innych możliwych miejscach, informacji o fakcie działania Sklepu na platformie Kupuje.Live, w postaci informacji tekstowej lub tekstowo-graficznej i linku do strony internetowej Portalu.
11. Usługodawca posiada prawa zamieszczania materiałów stworzonych w ramach transmisji sprzedażowych LIVE na Facebook, obsługiwanych przez Aplikację, w celu ich promocji, na własnych stronach internetowych, w związku z czym Sprzedawca zobowiązuje się pozyskać wszelkie niezbędne prawa i zgody – aby takie udostępnienie było możliwe.
12. Usługodawca oświadcza, że dostęp do Aplikacji oferowany jest w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, iż oprogramowanie wchodzące w skład Aplikacji jest zainstalowane i utrzymywane w całości w ramach infrastruktury Usługodawcy. Sprzedawca nie nabywa żadnych praw do oprogramowania wchodzącego w skład Aplikacji.


§ 2 [Wymagania techniczne]
1. Korzystanie z Portalu oraz Aplikacji wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Aplikacji możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
2. Użytkowanie Portalu oraz Aplikacji przez Klienta możliwe jest na komputerze typu Desktop w najnowszej przeglądarce Chrome lub Firefox posiadającym włączoną obsługę JavaScript i Cookies, a na urządzeniach mobilnych poprzez dedykowaną aplikację mobilną w najnowszych systemach Android oraz iOS.
3. W celu rejestracji Konta, Sprzedawca musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.


§ 3 [Konto Sprzedawcy]
1. Założenie Konta na stronie Portalu jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie kupuje.live/rejestracja.html. Korzystanie z Konta jest bezpłatne w okresie testowym, wynoszącym 10 dni liczonych od dnia jego założenia, po którym Konto zostanie zamknięte, o ile Sprzedawca nie zdecyduje się na rozpoczęcie płatności, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Sprzedawcę jest równoznaczne ze złożeniem przez Sprzedawcę oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Sprzedawca jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło i login.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Portalu innym Sprzedawcom.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
6. Konta Sprzedawców, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
7. Umowa na korzystanie z Portalu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta.
8. Sprzedawca może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Portalu i skasować założone Konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie kupuje.live.
9. Sprzedawca nie może z wykorzystaniem Aplikacji wysyłać niechcianej korespondencji (spamu) do Klientów lub osób trzecich, które nie wyraziły zgody na taką korespondencję. Sprzedawca nie może również wykorzystywać Aplikacji w celu niezgodnym z regulaminem portalu społecznościowego Facebook. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wywołane takimi działaniami.


§ 4 [Płatności]
1. Sprzedawca tytułem korzystania z Portalu oraz Aplikacji zapłaci na rzecz Usługodawcy Opłatę abonamentową w wysokości oraz marżę obliczaną od każdej dokonanej i opłaconej transakcji za pośrednictwem płatności Przelewy24, zgodnie z Cennikiem Usługodawcy.
2. Rozliczenie części prowizyjnej wynagrodzenia Usługodawcy odbywa się automatycznie przy każdej indywidualnej transakcji dokonanej przy wykorzystaniu Przelewy24.
3. Płatności będą dokonywane za pośrednictwem operatora Przelewy24 lub indywidualnych kont Sprzedawcy
4. W przypadku formy płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
5. W przypadku przelewu bankowego uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność.


§ 5 [Rozwiązanie/wypowiedzenie]
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Konta Sprzedawcy, zawieszenie Konta Sprzedawcy lub jego usunięcie, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Sprzedawcę lub próby działania na szkodę Usługodawcy, w szczególności gdy ten:
1) wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
2) używa lub usiłuje używać Portalu lub Aplikacji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, a w tym poprzez wysyłanie niechcianej korespondencji do Klientów lub osób trzecich, które nie wyraziły zgody na taką korespondencję,
3) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Portalu lub Aplikacji w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy,
4) opóźnia się z płatnością należności Usługodawcy przez okres dłuższy niż 14 dni,
5) przekazał Usługodawcy nieprawdziwe lub nieaktualne dane,
6) prezentuje na stronach Sklepu informacje handlowe obejmujące towary i usługi zabronione przez prawo, bądź naruszające zasady dobrych obyczajów,
7) narusza przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, ochrony danych osobowych czy praw konsumenta,
8) wypowiada się negatywnie o Usługodawcy.
2. Usługodawca może usunąć Konto nieaktywne nieprzerwanie przez okres miesiąca.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania, ograniczenia funkcjonalności lub zakończenia funkcjonowania Portalu lub Aplikacji w przypadkach gdy infrastruktura technologiczna z której korzysta (portal Facebook, brokerzy usług dodatkowych) nie będą umożliwiać wystarczającej dostępności ich usług , co oznacza również konieczność natychmiastowego zaprzestania korzystania z Portalu lub Aplikacji przez Sprzedawcę.


§ 6 [Reklamacje dotyczące Portalu]
1. Reklamacja składana przez Sprzedawcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
2) e-mail (login) Konta Sprzedawcy, którego dotyczy reklamacja,
3) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
4) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie kupuje.live.
3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.
5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Sprzedawcy dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Sprzedawcę.


§ 7 [Postanowienia końcowe]
1. Założenie Konta na Portalu Usługodawcy oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą i Sprzedawcą.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zbierania plików cookies na wszystkich podstronach Aplikacji i Portalu w celu poprawnego działania, konfiguracji i ustawień wybranych funkcji serwisów internetowych jak i dostarczania Sprzedawcom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
3. Usługodawca, zbiera dane statystyczne Sprzedawców, w celach analitycznych.
4. Akceptując niniejszy Regulamin Sprzedawca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę danych zgromadzonych za pośrednictwem Aplikacji, w celach badawczo-naukowych, a w tym statystycznych oraz w celach raportowych i usprawnienia działania Aplikacji. W wypadku publikacji danych Usługodawca dokona ich pełnej anonimizacji.
5. Usługodawca może dokonać przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminy, na dowolną osobę trzecią (cesja).
6. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Sprzedawcy zostaje ograniczona do kwoty odpowiadającej Opłacie abonamentowej za jeden okres rozliczeniowy.
7. Załączniki niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje Sprzedawcę poprzez komunikat w Aplikacji lub poprzez przesłane jego nowej treści na adres poczty elektronicznej podanej przez Sprzedawcę w Aplikacji.
9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności obowiązującą u Usługodawcy, sporządzoną w oparciu o przepisy RODO.
10. W razie wszelkich pytań Usługodawca zachęca użytkowników do kontaktu, z wykorzystaniem dostępnego w Portalu formularza.
11. W wypadku sporu wynikłego pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą, strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy.


Załącznik:
a) Cennik

Załącznik nr 1 – Cennik

Pakiet 10 dniowy test AI Chatbot Live eCommerce AI Chatbot + Live eCommerce
Ceny netto PLN*
Miesięcznie darmowy 279299399
Rocznie darmowy 279029903990
*W przypadku opcjonalnego korzystania z operatora płatności Przelewy24 - pobierana jest prowizja w wysokości 1,9%, również w okresie testowym

Select Your Color

RTL/LTR Option

RTL LTR